Senioren die straks zorg nodig hebben, zullen vaker een beroep moeten doen op hun omgeving. Wie dat niet wil of kan, moet tijdig financiële voorbereidingen treffen. 

De huidige vergoeding van de langdurige zorg verandert. Dat is nodig omdat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de zorgvoorzieningen. Niet alleen zijn er door de naoorlogse geboortegolf meer ouderen, maar deze ouderen leven ook steeds langer. De nieuwe maatregelen moeten de zorg betaalbaarder maken. Onder andere door langer thuis wonen van ouderen te stimuleren. En door ouderen die het kunnen opbrengen meer zelf te laten betalen voor de zorg. 

Eigen bijdrage

In 2015 wordt de AWBZ vervangen door onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vergoedt de zorgkosten voor mensen die intensieve zorg – vaak 24 uur per dag – nodig hebben. Daarbij maakt het niet uit of iemand thuis woont of in een zorginstelling. De eisen om in aanmerking te komen voor vergoeding uit algemene middelen zijn daarmee veel strenger geworden.

Een deel van de minder intensieve zorg valt vanaf volgend jaar onder de Zorgverzekeringswet. Taken van de wijkverpleging, zoals hulp bij het opstaan en wondverzorging, worden dan vergoed binnen het basispakket van de eigen zorgverzekering. Voor het regelen van onder meer vervoer en thuiszorg kan een beroep worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die wordt uitgevoerd door gemeenten. De gemeenten bepalen waar ouderen op basis van hun situatie recht op hebben. Vaak zal ook een eigen bijdrage moeten worden betaald. Voor mensen die nu al gebruik maken van de AWBZ is er overgangsrecht. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij ouderen. 

Zelf regelen

Het zal er vanaf volgend jaar op neerkomen dat senioren die minder intensieve zorg nodig hebben, zelf aanvullende zorg en hulp moeten regelen. De overheid stimuleert hen een beroep te doen op familie, vrienden en buren. Wie dit niet wil of kan moet de voorzieningen in de regel zelf betalen. Een financiële buffer om een deel van de zorgkosten uit te betalen, biedt in deze situatie zekerheid. Bovendien bieden financiële middelen flexibiliteit om zelf keuzes te maken. Alle reden om tijdig een vermogen op te bouwen door (te starten met) sparen of beleggen.