Jouw privacy bij Robeco

Privacy statement

Van iedereen die Robecoklant is (geweest) of wil worden hebben wij persoonsgegevens nodig. Die gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. In dit Privacy statement lees je hoe wij je gegevens zorgvuldig gebruiken, hoe wij je rechten beschermen en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.

Voor wie

Dit Privacy statement geldt voor alle klanten, potentiële klanten en voormalige klanten van Robeco. Dit kunnen natuurlijke personen zijn, hun wettelijke vertegenwoordigers (denk aan ouders van minderjarige kinderen), nabestaanden en de wettelijke vertegenwoordigers of contactpersonen die namens bedrijven optreden.

Begrippen

Met gebruiken van gegevens bedoelen wij het verzamelen, vastleggen, raadplegen, veranderen en vernietigen van gegevens.

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee we een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Denk aan je naam, (email-)adres, woonplaats, telefoonnummer. Maar ook: je foto/video, Burgerservicenummer, IP-adres, rekeningnummer bij Robeco of bij een andere financiële instelling. .

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen:

 • Gegevens die je met ons deelt als je klant wordt, informatie opvraagt, een formulier invult, een contract tekent of als je een gesprek hebt via onze websites of de telefoon.
 • Gegevens uit andere bronnen, zoals openbare bronnen of overheidsinstanties, denk aan de Kamer van Koophandel en sanctielijzsten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, geboortedatum en -plaats, nummer identiteitsbewijs, e-mailadres, foto/video, telefoonnummer, nationaliteit, Burgerservicenummer/ fiscaal nummer en een voorbeeld van jouw handtekening.
 • ‘Ken uw klant’ gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht onderzoek te doen naar onze klanten, om frauduleuze handelingen en handelingen die in strijd zijn met internationale sancties te voorkomen en om de regels na te leven tegen witwassen, financiering van terrorisme en belastingfraude.
 • Telefoon- en chatgesprekken voor het controleren van orders, om fraude te voorkomen en voor trainingsdoeleinden.
 • Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, gegevens die gevoelige informatie bevatten over een individu, alleen als wij dat moeten op basis van wet- en regelgeving. Zo moeten wij een kopie van je paspoort en de opname (foto/video) bewaren waarmee je je identificeerde bij Robeco. Of als er strafbare feiten zijn gepleegd (fraude) waardoor wij je niet (langer) als klant willen accepteren.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens voor:

 • het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Robeco,
 • relatiebeheer en marketing,
 • het verbeteren van bedrijfsprocessen,
 • het beveiligen tegen frauduleuze acties,
 • verantwoording afleggen aan de belastingdienst en toezichthouders.

Als wij je persoonsgegevens willen gebruiken voor andere doelen, dan vragen wij daarvoor uitdrukkelijk je toestemming. Je kunt deze toestemming altijd weigeren of intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Na afloop van de bewaartermijn worden ze op een veilige manier vernietigd.

 • Wij bewaren je gegevens tot zeven jaar na het beëindigen van de klantrelatie omdat de belastingwetgeving dat bepaalt;
 • Heb je contact gehad met Robeco zonder dat je daarna klant bent geworden dan bewaren wij je contactgegevens maximaal één jaar.

Welke persoonsgegevens delen we met andere partijen?

Wij delen je gegevens met andere partijen:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk aan het delen van informatie met de belastingdienst of toezichthouders.
 • Voor onze dienstverlening. Denk aan juridische diensten, marketingactiviteiten en het verlenen van IT-diensten. Deze dienstverleners krijgen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en ze moeten deze gegevens verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hoe beveiligen wij gegevens?

Robeco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Toegang tot jouw gegevens is beperkt tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 

Onze IT-beveiliging voldoet aan internationale standaarden en wordt voortdurend aangepast aan nieuwe technische en wettelijke eisen. Bij het uitbesteden van verwerking van persoonsgegevens stellen wij dezelfde hoge eisen aan de partij die deze verwerking uitvoert.

Welke rechten heb je?

Jij blijft de eigenaar van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
Je mag:

 • Jouw gegevens inzien;
 • Jouw gegevens laten corrigeren als ze fout zijn;
 • Bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens als je daar een goede reden voor hebt;
 • De verwerking van jouw gegevens beperken, bijvoorbeeld omdat je vindt dat ze onjuist zijn of dat ze ten onrechte door Robeco worden verwerkt;
 • Jouw gegevens overdragen naar een andere dienstverlener;
 • Vergeten worden: wij verwijderen je gegevens als je voldoet aan de eisen daarvoor.

Hoe maak je gebruik van je rechten?

Wil je gebruikmaken van je rechten, geef dan via e-mailadres privacy@robeco.nl aan wat je verzoek is. Wij reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek. Als dit om onvoorziene omstandigheden langer duurt dan de wettelijke termijn van 30 dagen, dan geven wij aan waarom deze overschrijding is ontstaan.

Heb je vragen of klachten over het gebruik van persoonsgegevens dan kun je je richten tot de Functionaris Gegevensbescherming bij Robeco via e-mailadres DPO@robeco.nl.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten