Deposito garantie stelsel zakelijk

Het spaartegoed op uw Robecorekening (Roparco) houdt u aan bij de Rabobank. Dit tegoed valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS), omdat Rabobank een bankvergunning van De Nederlandsche Bank heeft. Heeft u één of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan telt uw spaartegoed op Roparco mee in de hoogte van uw tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen.

Bent u een particuliere klant? Bekijk dan de informatie voor particuliere klanten

Depositogarantiestelsel uitgelegd

De wet bepaalt dat alle banken met een eigen bankvergunning deelnemen aan het depositogarantiestelsel (DGS). De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Het DGS garandeert dat u (een deel van) uw betaal- en spaartegoed niet kwijtraakt als uw bank in de problemen komt. Als een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) het DGS in werking. U krijgt tegoeden op uw rekeningen tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank vergoed. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De bank valt onder het DGS 
 • De rekening/het product/het tegoed valt onder het DGS 
 • De rekeninghouder kan aanspraak maken op een vergoeding onder het DGS

De Rabobank, inclusief de branches in de Europese Unie, valt onder het DGS. Basisinformatie over de bescherming van tegoeden en de uitkeringstermijn vindt u in het Informatieblad DGS. Tevens staat daar een overzicht van de relevante merknamen die Rabobank hanteert.

Lees meer in het Informatieblad DGS

Particuliere Rabobankklanten kunnen een beroep doen op het DGS. Zowel meerderjarige als minderjarige rekeninghouders zijn gedekt. De dekking geldt ongeacht woonplaats, nationaliteit of leeftijd.

Welke tegoeden vallen onder het DGS?

Het DGS geldt onder andere voor tegoeden (ook in vreemde valuta) op de volgende rekeningen:

 • Betaalrekeningen (bijvoorbeeld Rabo TotaalPakket, Rabo DirectPakket) en rekeningen-courant
 • Spaarrekeningen (bijvoorbeeld Roparco, Rabo InternetSparen, Rabo PeriodeSparen, Rabo DoelSparen, Rabo BedrijfsSpaarRekening, Rabo GroenSparen, Rabo BedrijfsBonusRekening, Rabo VermogenSparen)Beleggersrekeningen
 • Termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito)
 • Levenslooprekeningen
 • Bankspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen, Rabo GoudenHanddrukSparen)

Wat valt er niet onder?

Aandelen en andere financiële instrumenten, obligaties aan toonder en (levens)verzekeringen en lijfrenteverzekeringen vallen niet onder het DGS. Dit geldt ook voor bedragen op een bouwdepot en elektronisch geld. Dit vermogen hoeft u niet mee te nemen in de berekening voor het maximale vermogen dat onder de garantie valt. 

Ook spaardeposito's eigen woningschuld vallen niet onder het DGS als dit tegoed overeenkomstig de specifieke wettelijke regeling daarvoor kan worden verrekend met de aan dit tegoed verbonden eigenwoningschuld (spaarhypotheek).

De volgende groepen personen zijn uitgesloten van vergoeding op grond van het DGS:

 • Rekeninghouders van rekeningen die betrekking hebben op het witwassen van geld 
 • Rekeninghouders die zich nooit hebben gelegitimeerd

Zakelijke rekeninghouder

Zakelijke klanten, zowel klein- als grootzakelijk, vallen onder de dekking van het DGS. De volgende groepen zakelijke klanten zijn uitgesloten van dekking onder het DGS:

 • Overheden. Dit betreft zowel nationale als regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en het rijk.
 • Financiële ondernemingen, zoals een bank of verzekeraar.
 • Professionele beleggers en professionele marktpartijen, zoals financiële ondernemingen en institutionele beleggers als pensioenfondsen, banken, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen en instellingen voor collectieve belegging.

Let op: zogenaamde pensioen-B.V. of stamrecht-B.V. vallen niet onder deze uitzondering. Dit betekent dat deze vennootschap wel onder de dekking van het DGS valt.

Voorbeeldsituaties

 • Alle typen rechtspersonen vallen onder het DGS, behalve de hiervoor genoemde uitzonderingen.

 • Een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap is geen rechtspersoon, maar een personenvennootschap. Bij Rabobank is bij zo’n personenvennootschap de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon altijd de rekeninghouder. Bij een vennootschap onder firma met bijvoorbeeld drie vennoten betekent dit dat niet de vennootschap onder firma de rekeninghouder is, maar de drie vennoten afzonderlijk.

  Rekenvoorbeeld
  Rekeninghouder A heeft bij Rabobank een rekening met een tegoed van € 40.000. Daarnaast is rekeninghouder A vennoot in een VOF met twee andere vennoten. Deze drie vennoten hebben een zakelijke rekening bij Rabobank. Hierbij zijn zij elk afzonderlijk rekeninghouder. Niet de VOF is de rekeninghouder. Feitelijk is er sprake van een zakelijke en/of-rekening met drie rekeninghouders. Op deze zakelijke rekening staat een tegoed van € 150.000. 

  Welk bedrag is nu gedekt onder het DGS?

  Rekeninghouder A heeft op zijn eigen rekening een tegoed van € 40.000. Daarnaast is A ook één van de rekeninghouders van de zakelijke rekening. De dekking bij een dergelijke en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen). In dit geval kan A aanspraak maken op 1/3 deel, zijnde € 50.000. 

  Rekeninghouder A kan in totaal aanspraak maken op een vergoeding van € 40.000 + € 50.000 = 

  € 90.000. De andere twee vennoten (die tevens rekeninghouder zijn) kunnen elk aanspraak maken op een vergoeding van € 50.000.

 • Bankiert u zelf zowel zakelijk als particulier bij Rabobank met een zakelijke en een particuliere rekening? Dan is het volgende van belang. De vergoeding op grond van het DGS geldt niet per rekening, maar per persoon per bank. Dat betekent voor u dat u aanspraak kunt maken op één keer de garantie van maximaal € 100.000. Uw zakelijke en privétegoeden worden namelijk bij elkaar opgeteld in geval van een eenmanszaak en/of vennootschap onder firma. In het geval van een B.V. met een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt dat zowel de B.V. als de DGA afzonderlijk aanspraak kunnen maken op de garantie van maximaal € 100.000.

  Lees meer over het DGS voor particulieren

 • Staat een rekening op naam van twee of meer rechtspersonen, bijvoorbeeld een en/of-rekening? Dan komt iedere rekeninghouder apart in aanmerking voor een vergoeding op grond van het DGS. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen), tenzij dit vooraf anders is afgesproken. Bij een en/of-rekening met twee rekeninghouders heeft iedere rekeninghouder dus recht op de helft van het totale tegoed. Tenzij de rekeninghouders over de verdeling vooraf een andere afspraak hebben gemaakt met de bank. Ook hier geldt dat de vergoeding maximaal € 100.000 per persoon per bank met een vergunning bedraagt.
  Heeft de rekeninghouder naast de en/of-rekening nog andere rekeningen bij dezelfde bank? Dan geldt de maximale vergoeding van € 100.000 voor alle tegoeden samen.

 • Het DGS garandeert een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank met een vergunning van DNB. Als een (rechts)persoon meerdere rekeningen bij een bank heeft, worden de tegoeden op deze rekeningen bij elkaar opgeteld. Voor het totale tegoed op deze rekeningen samen geldt de maximale vergoeding van € 100.000. Om deze vergoeding te krijgen, moet u verklaren dat u afziet van verrekening van dit tegoed met eventuele schulden aan de failliete bank. Als u afziet van verrekening, kan DNB u de vergoeding binnen de uitkeringstermijn uitkeren. Geeft u deze verklaring niet? Dan kan DNB uw vergoeding niet uitkeren. De verklaring gaat alleen over het bedrag dat u als vergoeding onder het DGS krijgt uitgekeerd. Dit is maximaal € 100.000.

  Rekenvoorbeeld 
  Een rekeninghouder heeft twee rekeningen met saldi van €50.000 en € 70.000 bij dezelfde bank. Samen is dit een tegoed van € 120.000. Deze rekeninghouder krijgt onder het DGS de maximale vergoeding van € 100.000 vergoed. 

   Het niet onder het DGS gedekte bedrag (in dit voorbeeld € 20.000) kan de rekeninghouder bij de curator in het faillissement indienen.

Welke vergoeding krijg ik?

Het DGS garandeert een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank met een vergunning van DNB. Als een (rechts)persoon meerdere rekeningen bij een bank heeft, worden de tegoeden op deze rekeningen bij elkaar opgeteld. Voor het totale tegoed op deze rekeningen samen geldt de maximale vergoeding van € 100.000. Om deze vergoeding te krijgen, moet u verklaren dat u afziet van verrekening van dit tegoed met eventuele schulden aan de failliete bank. Als u afziet van verrekening, kan DNB u de vergoeding binnen de uitkeringstermijn uitkeren. Geeft u deze verklaring niet? Dan kan DNB uw vergoeding niet uitkeren. De verklaring gaat alleen over het bedrag dat u als vergoeding onder het DGS krijgt uitgekeerd. Dit is maximaal € 100.000.

Rekenvoorbeeld 

Een rekeninghouder heeft twee rekeningen met saldi van €50.000 en € 70.000 bij dezelfde bank. Samen is dit een tegoed van € 120.000. Deze rekeninghouder krijgt onder het DGS de maximale vergoeding van € 100.000 vergoed.
Het niet onder het DGS gedekte bedrag (in dit voorbeeld € 20.000) kan de rekeninghouder bij de curator in het faillissement indienen.

Fiscale aspecten

Op sommige spaarrekeningen rust een fiscale claim. Bijvoorbeeld bij bankspaarrekeningen als Rabo ToekomstSparen en Rabo GoudenHanddrukSparen. Bij uitkering van deze rekeningen moet nog inkomstenbelasting worden betaald. Dit is niet de bedoeling van het DGS. DNB onderzoekt in overleg met de Belastingdienst welke mogelijkheden er zijn om de negatieve fiscale effecten van uitkeringen door het DGS zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Informatieblad depositogarantiestelsel

Op het Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS) vindt u meer informatie over het DGS.

Informatieblad DGS

Het DGS wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Meer informatie over het DGS inclusief de terugbetalingstermijn en rekenvoorbeelden vindt u op de website van DNB.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten