Terug naar overzicht

Deposito garantie stelsel

Het spaartegoed op uw Robecorekening (Roparco) houdt u aan bij de Rabobank. Dit tegoed valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS), omdat Rabobank een bankvergunning van De Nederlandsche Bank heeft. Heeft u één of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan telt uw spaartegoed op Roparco mee in de hoogte van uw tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen. Bent u een zakelijke klant? Bekijk dan de informatie voor zakelijke klanten

Uitleg aanvullende gegevens

De Belastingdienst wil vanwege meerdere redenen zo zeker mogelijk zijn dat ze uw Robecorekening kunnen koppelen aan u als persoon. Op dit moment verzoekt de Belastingdienst de Nederlandse banken en financiële instellingen om naast de bekende gegevens ook de geboortenaam aan te leveren in verband met het Depositogarantiestelsel. Sommige banken zullen deze gegevens al van u hebben. Robeco heeft deze gegevens nog niet van alle klanten en daarom zijn wij verplicht deze uit te vragen. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt om aanvullende gegevens door te geven wanneer u inlogt in Mijn Robeco. Meer informatie over het Depositogarantiestelsel kunt u hieronder lezen. Bedankt voor uw begrip.

Depositogarantiestelsel uitgelegd

De wet bepaalt dat alle banken met een eigen bankvergunning deelnemen aan het depositogarantiestelsel (DGS). De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Het DGS garandeert dat u (een deel van) uw betaal- en spaartegoed niet kwijtraakt als uw bank in de problemen komt. Als een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) het DGS in werking. U krijgt tegoeden op uw rekeningen tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank vergoed. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De bank valt onder het DGS 
 • De rekening/het product/het tegoed valt onder het DGS 
 • De rekeninghouder kan aanspraak maken op een vergoeding onder het DGS

De Rabobank, inclusief de branches in de Europese Unie, valt onder het DGS. Basisinformatie over de bescherming van tegoeden en de uitkeringstermijn vindt u in het Informatieblad DGS. Tevens staat daar een overzicht van de relevante merknamen die Rabobank hanteert.

Lees meer in het Informatieblad DGS

Particuliere Rabobankklanten kunnen een beroep doen op het DGS. Zowel meerderjarige als minderjarige rekeninghouders zijn gedekt. De dekking geldt ongeacht woonplaats, nationaliteit of leeftijd.

Welke tegoeden vallen onder het DGS?

Het DGS geldt onder andere voor tegoeden (ook in vreemde valuta) op de volgende rekeningen:

 • Betaalrekeningen (bijvoorbeeld Rabo TotaalPakket, Rabo DirectPakket) en rekeningen-courant
 • Spaarrekeningen (bijvoorbeeld Roparco, Rabo InternetSparen, Rabo PeriodeSparen, Rabo DoelSparen, Rabo BedrijfsSpaarRekening, Rabo GroenSparen, Rabo BedrijfsBonusRekening, Rabo VermogenSparen)
 • Beleggersrekeningen  
 • Termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito)
 • Levenslooprekeningen
 • Bankspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen, Rabo GoudenHanddrukSparen)

Wat valt er niet onder?

Aandelen en andere financiële instrumenten, obligaties aan toonder en (levens)verzekeringen en lijfrenteverzekeringen vallen niet onder het DGS. Dit geldt ook voor bedragen op een bouwdepot en elektronisch geld. Dit vermogen hoeft u niet mee te nemen in de berekening voor het maximale vermogen dat onder de garantie valt. 

Ook spaardeposito's eigen woningschuld vallen niet onder het DGS als dit tegoed overeenkomstig de specifieke wettelijke regeling daarvoor kan worden verrekend met de aan dit tegoed verbonden eigenwoningschuld (spaarhypotheek). 

De volgende groepen personen zijn uitgesloten van vergoeding op grond van het DGS: 

 • Rekeninghouders van rekeningen die betrekking hebben op het witwassen van geld 
 • Rekeninghouders die zich nooit hebben gelegitimeerd

Voorbeeldsituaties

 • Staat een rekening op naam van twee of meer personen, bijvoorbeeld een en/of-rekening? Dan komt iedere rekeninghouder apart in aanmerking voor een vergoeding op grond van het DGS. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen), tenzij dit vooraf anders is afgesproken. Bij een en/of-rekening met twee rekeninghouders heeft iedere rekeninghouder dus recht op de helft van het totale tegoed. Tenzij de rekeninghouders over de verdeling vooraf een andere afspraak hebben gemaakt met de bank. Ook hier geldt dat de vergoeding maximaal € 100.000 per persoon per bank met een vergunning bedraagt.  

  Heeft de rekeninghouder naast de en/of-rekening nog andere rekeningen bij dezelfde bank? Dan geldt de maximale vergoeding van € 100.000 voor alle tegoeden samen.

  Rekenvoorbeeld
  Twee rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een tegoed van € 150.000. Eén van de rekeninghouders heeft daarnaast nog een privérekening met een tegoed van € 70.000. De ene rekeninghouder ontvangt een vergoeding van € 75.000. Dit is de helft van het tegoed op de en/of-rekening. De andere rekeninghouder heeft een tegoed van in totaal € 145.000 (€ 75.000 + € 70.000). Hiervan krijgt hij in totaal € 100.000 vergoed op grond van het DGS. Het niet onder het DGS gedekte bedrag (in dit voorbeeld € 45.000) kan de rekeninghouder bij de curator in het faillissement indienen. Het deelt dan mee in de uitkeringen die de curator eventueel in het faillissement aan crediteuren kan doen. Het is niet mogelijk dat de ene rekeninghouder zijn 'overschot' boven het DGS overdraagt aan de andere rekeninghouder met nog ruimte in de dekking onder het DGS.

 • Een ervenrekening komt zelfstandig in aanmerking voor een vergoeding op grond van het DGS. De vergoeding voor een ervenrekening is maximaal € 100.000, ongeacht het aantal erfgenamen. Deze vergoeding wordt uitgekeerd op naam van de erven van de overleden persoon.

 • Heeft u een spaarrekening voor uw eigen woning (bijvoorbeeld een Rabo OpbouwSpaarrekening) en een hypotheekschuld voor deze woning? Dan betaalt u maandelijks rente en een inleg op de rekening, maar lost u niet af op uw hypotheekschuld. Met de inleg en de rente hierover lost u de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk af. Dit noemen wij een bankspaardeposito eigen woning (hierna: bankspaardeposito). 

  Wanneer het DGS in werking wordt gesteld, wordt het tegoed van dit deposito verrekend met de hypotheekschuld bij die bank. Dit is zo opgenomen in de wet. De hypotheek wordt verminderd met het tegoed van het bankspaardeposito eigen woning. In de meeste gevallen is het tegoed op dit bankspaardeposito kleiner dan de hypotheek. Dit betekent dat het tegoed op het bankspaardeposito eigen woning na de verrekening € 0 is. Als rekeninghouder kunt u voor dit deposito geen aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van het DGS. Eventuele andere rekeningen die door u als rekeninghouder worden aangehouden komen wel voor een vergoeding in aanmerking tot maximaal € 100.000. 

  Rekenvoorbeeld

  U heeft een hypotheekschuld van € 200.000 bij de Rabobank. U heeft ook een bankspaardeposito bij de Rabobank afgesloten om de hypotheek aan het einde van de looptijd mee af te lossen. U betaalt hiervoor iedere maand een bedrag aan rente en een inleg/ spaarpremie. Het tegoed van het bankspaardeposito is op dit moment € 110.000.

  Treedt het DGS in werking? Dan wordt het tegoed dat u op dat moment heeft gespaard, verrekend met uw hypotheekschuld. In dit voorbeeld houdt u een schuld van € 200.000 - € 110.000 = € 90.000 over. Het tegoed op uw bankspaardeposito is nu € 0.

  Daarnaast heeft u nog een rekening Rabo InternetSparen bij de Rabobank met een tegoed van € 70.000. Het totale tegoed op uw rekeningen is dan € 70.000. Op Rabo InternetSparen € 70.000 en op het bankspaardeposito € 0. Op grond van het DGS komt u in aanmerking voor vergoeding tot een maximum bedrag van € 100.000. In dit voorbeeld krijgt u € 70.000 vergoed door DNB.

  Heeft u een deel van uw tegoed niet vergoed gekregen door het DGS? En heeft u nog een schuld aan de bank? Voor deze schuld kunt u misschien een beroep doen op verrekening bij de curator van de bank. Of dit mogelijk is, wordt bepaald door de regels van het burgerlijk recht en de afspraken die wij met u hebben gemaakt. Dit staat los van het DGS.

Welke vergoeding krijg ik?

Het DGS garandeert een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank met een vergunning van DNB. Als een (rechts)persoon meerdere rekeningen bij een bank heeft, worden de tegoeden op deze rekeningen bij elkaar opgeteld. Voor het totale tegoed op deze rekeningen samen geldt de maximale vergoeding van € 100.000. Om deze vergoeding te krijgen, moet u verklaren dat u afziet van verrekening van dit tegoed met eventuele schulden aan de failliete bank. Als u afziet van verrekening, kan DNB u de vergoeding binnen de uitkeringstermijn uitkeren. Geeft u deze verklaring niet? Dan kan DNB uw vergoeding niet uitkeren. De verklaring gaat alleen over het bedrag dat u als vergoeding onder het DGS krijgt uitgekeerd. Dit is maximaal € 100.000.

Rekenvoorbeeld 

Een rekeninghouder heeft twee rekeningen met saldi van €50.000 en € 70.000 bij dezelfde bank. Samen is dit een tegoed van € 120.000. Deze rekeninghouder krijgt onder het DGS de maximale vergoeding van € 100.000 vergoed.
Het niet onder het DGS gedekte bedrag (in dit voorbeeld € 20.000) kan de rekeninghouder bij de curator in het faillissement indienen.

Fiscale aspecten

Op sommige spaarrekeningen rust een fiscale claim. Bijvoorbeeld bij bankspaarrekeningen als Rabo ToekomstSparen en Rabo GoudenHanddrukSparen. Bij uitkering van deze rekeningen moet nog inkomstenbelasting worden betaald. Dit is niet de bedoeling van het DGS. DNB onderzoekt in overleg met de Belastingdienst welke mogelijkheden er zijn om de negatieve fiscale effecten van uitkeringen door het DGS zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Informatieblad depositogarantiestelsel

Op het Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS) vindt u meer informatie over het DGS.

Informatieblad DGS

Het DGS wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Meer informatie over het DGS inclusief de terugbetalingstermijn en rekenvoorbeelden vindt u op de website van DNB.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten