Privacy en Cookie Policy Particuliere klanten

1 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Robeco Institutional Asset Management BV. te Rotterdam, (hierna Robeco) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy en cookie policy. Robeco vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Robeco gaat dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Deze privacy en cookie policy omschrijft de verwerkingsdoeleinden, de gegevens- categorieën, de bewaartermijnen, het gebruik van cookies door Robeco en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Deze privacy en cookie policy kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven daartoe. Robeco adviseert u daarom om de privacy en cookie policy geregeld te raadplegen op deze pagina, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt in de privacy en cookie policy aangegeven. 

Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

3 Welke gegevens verwerken wij?

3.1 Particuliere klanten
Wanneer u klant bent of wordt van Robeco, dan verwerken wij een aantal persoonsgegevens van u ter uitvoering van de overeenkomst met u voor de volgende doeleinden: 

3.1.1 Om u als (potentiële) klant te kunnen beoordelen en accepteren en u een overeenkomst te kunnen aanbieden. Wat houdt dit doel in? Voordat Robeco een klant mag accepteren, moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Het is Robeco’s wettelijke verplichting om klantonderzoek te doen. Hieronder valt het controleren van de identiteit en en andere (persoons)gegevens van (potentiële) klanten. Indien u in aanmerking komt als klant van Robeco, dan gebruikt Robeco de persoonsgegevens ook voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u. Welke gegevens verwerkt Robeco voor deze doelen? Robeco verwerkt i) door u verstrekte, geslacht, namen, adres- en woonplaatsgegevens, land waar u woont, land waarvan u ingezetene bent, een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, nationaliteit, geboortedatum, Burgerservicenummer (of internationale TIN-nummer), e-mailadres, telefoonnummers en geboorteplaats en geboorteland, foto/video en ii) gegevens uit andere beschikbare bronnen zoals vennootschapsregisters, de online zoekmachines en openbare bronnen.Ook verwerkt Robeco deze persoonsgegevens van een minderjarig kind of van tweede rekeninghouder, gemachtigden waarvoor een aanvraag wordt gedaan en bevoegde vertegenwoordigers en uiteindelijke belanghebbenden. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Indien u geen klant wordt, dan bewaart Robeco uw gegevens gedurende maximaal één jaar. Indien u wel klant wordt, dan bewaart Robeco uw persoonsgegevens voor dit doel voor de duur van de relatie met u. Wanneer de relatie wordt beëindigd, dan bewaart Robeco uw persoonsgegevens tot zeven jaar na het einde van de relatie op grond van wettelijke verplichtingen.

3.1.2 Om de toegang tot uw Robecorekening via internet te leveren (Mijn Robeco). Wat houdt dit doel in? Indien u klant bent van Robeco, dan krijgt u toegang tot uw Robecorekening via internet (Mijn Robeco). Robeco draagt zorg voor de mogelijkheid van veilig inloggen op Mijn Robeco. In Mijn Robeco kunt u uw beleggingen en spaarsaldo inzien en beheren. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Voor het leveren van Mijn Robeco verwerken wij uw e-mailadres, wachtwoord en Robeco-rekeningnummer. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart de gegevens voor Mijn Robeco voor dit doel voor de duur van de relatie met u. 

3.1.3 Om de overeengekomen financiële diensten en producten mogelijk te maken. Wat houdt dit doel in? Robeco levert de overeengekomen producten en diensten aan u, zoals het afwikkelen van transacties en het betalingsverkeer van en naar uw Robecorekening. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Om de overeengekomen producten en diensten te leveren verwerkt Robeco gegevens zoals uw naam, rekeningnummer, betalings- en beleggingsgegevens, gegevens over afgenomen producten en diensten en correspondentie. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart deze gegevens tot zeven jaar na het einde van de relatie met u op grond van wettelijke verplichtingen. 

3.1.4 Om analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden uit te voeren om onze dienstverlening te verbeteren. Wat houdt dit doel in? Robeco wil voortdurend haar dienstverlening verbeteren. Zij voert daarom analyses uit naar trends in transacties en de beleggingen van haar klanten ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. De uitkomsten van deze analyses zijn samengevoegd en niet herleidbaar tot individuen. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt voor dit doel de transacties en beleggingen die hebben plaatsgevonden. Robeco anonimiseert de persoonsgegevens die zij voor dit doel wil verwerken, voordat zij analyses uitvoert. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart de geanonimiseerde gegevens voor dit doel onbeperkt. 

3.1.5 Om u te informeren over de uitvoering van uw opdrachten aan Robeco. Wat houdt dit doel in? Robeco informeert u over de uitvoering van uw opdrachten met betrekking tot Robeco’s diensten of producten. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt voor dit doel gegevens zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres en de gegevens met betrekking tot de transacties en beleggingen die hebben plaatsgevonden. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart deze gegevens zo lang als u klant bij ons bent tot zeven jaar na het einde van de relatie op grond van wettelijke verplichtingen. 

3.1.6 Als u een klant bent van Robeco, dan informeert Robeco u over onze andere producten en diensten van Robeco die mogelijk interessant zijn voor u. Als u geen klant bent van Robeco, dan informeren wij u indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wat houdt dit doel in? Robeco informeert u graag over haar eigen diensten en producten. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt voor dit doel gegevens zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres en de producten en diensten die u heeft afgenomen. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart deze gegevens zo lang als u klant bij ons bent tot zeven jaar na het einde van de relatie of tot het moment u uw toestemming intrekt. 

3.1.7 Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Wat houdt dit doel in? Robeco is een financiële instelling en draagt daarom mede bij aan de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Hieronder vallen onder andere het bestrijden, voorkomen en opsporen van strafbare of onrechtmatige gedragingen (of pogingen daartoe) gericht tegen de financiële sector, Robeco en haar groepsmaatschappijen, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Voor dit doel kan Robeco uw naam, uw contactgegevens en gegevens ten aanzien van vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen, zoals fraude, verwerken. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart de gegevens tot zeven jaar na einde van de relatie met u op grond van wettelijke verplichtingen. 

3.2 Gebruik van de Robeco Websites en de Mijn Robeco-app
Wanneer u gebruik maakt van een Robeco Website of de Mijn Robeco-app, dan verzamelt en verwerkt Robeco gegevens voor de volgende doeleinden: 

3.2.1 Om de functionaliteiten van de Robeco Website of Mijn Robeco-app aan te bieden en te beheren, onder meer door het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies zie paragraaf 4 hieronder. Wat houdt dit doel in? Wanneer u een Robeco Website bezoekt, dan verwerken wij een aantal technische gegevens die te maken hebben met het gebruik van de Robeco Websites, zodat Robeco u de functionaliteiten van de Robeco Website kan leveren. Met behulp van deze gegevens beheert Robeco de Robeco Website, onder andere om het gebruiksgemak te verbeteren en technische storingen op te lossen. Op deze manier zorgt Robeco ervoor dat u de Robeco Website gemakkelijk kunt gebruiken. Voor dit doel gebruikt Robeco cookies. Bekijk paragraaf 4 indien u meer informatie wilt ontvangen over cookies. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt voor dit doel technische gegevens, zoals uw IP-adres, het type verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina's die u via de Robeco Websites hebt bezocht. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart de technische gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel. 

3.2.2 Om uw vragen te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken, wanneer u via het contactformulier vragen stelt aan ons of opmerkingen bij ons achterlaat. Wat houdt dit doel in? Wanneer u vragen stelt of opmerkingen achterlaat via het contactformulier, dan verwerkt Robeco onderstaande persoonsgegevens om uw vraag of opmerking zo adequaat mogelijk af te handelen. Ook gebruikt Robeco deze gegevens om haar dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco wil u graag correct benaderen en verzoekt u daarom in het contactformulier om uw geslacht, voorletters en achternaam, adresgegevens en emailadres in te vullen. Naar keuze kunt u ook uw land, telefoonnummer of rekeningnummer opgeven. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Robeco bewaart deze persoonsgegevens maximaal zeven jaar. 

3.3 Opname telefoongesprekken Indien u belt naar Robeco, dan kan Robeco deze gesprekken opnemen. Wat houdt dit doel in? Robeco neemt telefoongesprekken op ter verificatie van en onderzoek naar (verleende) opdrachten en meer in het algemeen de geleverde diensten, zoals transacties. Ook kan Robeco gesprekken opnemen om te gebruiken voor het opleiden, coachen en evalueren van haar medewerkers. Verder neemt Robeco telefoongesprekken op indien zij dit vanuit fraudepreventie noodzakelijk acht. Robeco is niet verplicht deze opnames te bewaren. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens tijdens het gesprek zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw vraag of klacht. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Opgenomen gesprekken voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden bewaard voor de duur van zeven jaar na het gesprek. Indien er een onderzoek of juridische claim is ingesteld dan blijven deze gegevens bewaard, tenzij dit in strijd is met wet-en regelgeving. De opgenomen gesprekken worden niet langer bewaard dan zeven jaar na het gesprek, indien deze voor opleidings-, coachings- en evaluatiedoeleinden worden gebruikt. Opgenomen telefoongesprekken voor het doel van fraudepreventie worden niet langer bewaard dan zeven jaar na het gesprek. 

3.4 Bewaren chatgesprekken en e-mails met Robeco Indien u chat of e-mailt met Robeco, dan kan Robeco deze gesprekken bewaren. Wat houdt dit doel in? Robeco bewaart chatgesprekken en e-mails ter verificatie van en onderzoek naar (verleende) opdrachten en meer in het algemeen de geleverde diensten. Ook kan Robeco chatgesprekken en e-mails bewaren om te gebruiken voor het opleiden, coachen en evalueren van haar medewerkers. Verder bewaart Robeco chatgesprekken of e-mails indien zij dit vanuit fraudepreventie noodzakelijk acht. Welke gegevens verwerkt Robeco voor dit doel? Robeco verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens tijdens het gesprek zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw vraag of klacht. Hoe lang bewaart Robeco deze gegevens? Opgeslagen conversaties voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden bewaard voor de duur van zeven jaar na het contact. Indien er een onderzoek of juridische claim is ingesteld, dan blijven deze gegevens bewaard, tenzij dit in strijd is met wet- en regelgeving. De bewaarde conversaties worden niet langer bewaard dan zeven jaar na het contact, indien deze voor coachings-, opleidings- en evaluatiedoeleinden worden gebruikt. Bewaarde conversaties voor het doel van fraudepreventie worden niet langer bewaard dan zeven jaar na het contact. Indien gegevens deel uit maken van een juridisch dossier dan zullen deze gegevens bewaard worden, tenzij verwijdering vereist is bij wet- en of regelgeving.

4 Gebruik van cookies

4.1 Algemeen
De websites van Robeco maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst bij een bezoek aan onze Robeco Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze website, zoals welke webpagina's u hebt bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van de Robeco Website, stuurt het cookie informatie terug aan ons of aan een derde namens wie wij de cookie hebben geplaatst.
Indien u helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. U kunt dan mogelijk niet optimaal gebruik maken van alle onderdelen van de Robeco Website.

4.2 Soorten Cookies
Robeco maakt gebruik van (1) noodzakelijke en (2) niet-noodzakelijke cookies.

4.2.1 Noodzakelijke cookies zijn cookies die Robeco altijd plaatst omdat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Robeco Website of haar diensten. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat ingelogd te blijven op Mijn Robeco.

4.2.3 Niet-noodzakelijke cookies zijn cookies die Robeco plaatst en niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Robeco Website.
Met behulp van niet-noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw websitegebruik en onthouden wij uw keuzes. Denk bijvoorbeeld aan taalvoorkeuren, welke webpagina's u hebt bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij uw gebruikservaring op de Robeco Website verbeteren en u relevante advertenties kunnen aanbieden, op onze websites of op andere websites waarop wij adverteren. Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd, met uitzondering van de analytische cookies. Deze bevatten alleen anonieme data en worden niet met derden gedeeld.

Deze cookies zijn weer onder te verdelen in:
(a) sessie cookies; met behulp van een sessie cookie kan worden bijgehouden welke webpagina's u bezoekt en welke opties u gebruikt. Een sessie cookie wordt slechts bewaard voor de duur van uw internetbezoek, dus gedurende één internetsessie. Wanneer u uw internetbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en wordt het cookie verwijderd; en
(b) permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kunnen de Robeco Website u onder andere bij een volgend bezoek herkennen en uw favorieten op de koerspagina onthouden. Een permanente cookie wordt langer dan een sessie bewaard.

Klik hier voor een overzicht van de niet-noodzakelijke cookies waarvan Robeco gebruik maakt.

5. Social media

Wanneer u vragen hebt over uw persoonlijke situatie of de juiste informatie niet kunt vinden op de Robeco Websites, dan kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Indien u wenst, dan kunt u via de Robeco Websites een chatvenster openen, waarop u met een Robeco-medewerker direct contact hebt via een chat. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

U kunt zich via links op de Robeco Websites aanmelden voor de social media-accounts van Robeco op Twitter of Facebook . Voor de privacy policy van Twitter, klik hier en voor de privacy policy van Facebook, klik hier .

6. Toegang tot gegevens

permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kunnen de Robeco Website u onder andere bij een volgend bezoek herkennen en uw favorieten op de koerspagina onthouden. Een permanente cookie wordt langer dan een sessie bewaard.
Uitsluitend indien Robeco hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Robeco treft in zulke gevallen adequate maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. In geen geval verstrekt Robeco uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

7. Uw rechten

U heeft verschillende rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens.

U heeft het recht tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u vastleggen. U kunt op elk moment inzage vragen in deze gegevens en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar onze service afdeling via contact@robeco.nl. Wij nemen dan contact met u op. Meer contactgegevens vindt u onder www.robeco.nl/service-contact/contact.html. Wij zullen u dan een overzicht sturen van de beschikbare data vergelijkbaar aan dit voorbeeld. Wanneer u toegang heeft tot Mijn Robeco, dan kunt u daar ook uw gegevens wijzigen.

Het recht om vergeten te worden (en uw gegevens te verwijderen). Wij zijn voor de belastingdienst verplicht om rekeninggegevens te bewaren 7 jaar na beëindigen van de rekening. Daarna verwijderen we automatisch uw gegevens. Voor die tijd zullen wij u dus niet mogen “vergeten”. Bent u geen (ex-)rekeninghouder dan verwijderen we uw gegevens 12 maanden na vastlegging van uw gegevens of indien u dat eerder aan ons verzoekt.

Het recht op dataportabiliteit biedt u de mogelijkheid om uw gegevens ook makkelijk op te kunnen vragen in een leesbaar bestandformaat om eventueel over te kunnen dragen aan een andere partij. Bij Robeco kunt u uw transactiegegevens downloaden in de beveiligde Mijn Robeco omgeving.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp of een klacht heeft over misbruik van uw persoongegevens dan kunt terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

8. Privacy Waarborg

Robeco heeft sinds 2011 ook het Privacy Waarborg. Dit keurmerk is een initiatief van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association), de branchevereniging voor bedrijven die reclame versturen, waarbij relevantie van reclame en respect voor privacy centraal staan.

Wat houdt dit Privacy Waarborg in?
Aan dit keurmerk op websites kunnen consumenten in één oogopslag zien of bedrijven persoonsgegevens niet misbruiken voor reclamedoeleinden. Alleen bij de DDMA aangesloten organisaties kunnen dit keurmerk krijgen. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, zoals zorgvuldige omgang met cookies.

Gratis toegang tot online klachtenloket
Consumenten die klachten hebben over bedrijven die misbruik maken van adressen en vage privacy statements hebben of niet werkende afmeldlinks in reclamemails, kunnen gratis een klacht indienen bij het klachtenloket van de DDMA op www.privacywaarborg.nl. De DDMA Privacy Autoriteit behandelt deze klachten. Jaarlijks controleert de DDMA Privacy Autoriteit aangesloten organisaties op de toepassing van privacyregels in hun marketingcommunicatie en beoordeelt ze welke organisaties het Privacy Waarborg mogen voeren.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten