Juridische informatie

Op deze pagina leest u juridische informatie die voor u, als (potentiële) klant van Robeco Institutional Asset Management B.V. (hierna: Robeco) relevant kan zijn. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar contact@robeco.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 010 - 224 11 99.

Voorwaarden

U vindt de Robeco voorwaarden op onze voorwaarden pagina.

De beleggingsproducten die u bij ons kunt aanhouden hebben ook eigen voorwaarden. U vindt deze in de prospectussen van deze producten, die te raadplegen zijn via de Fondsselector.

Extra informatie over beleggingsdiensten

Voor beleggende klanten heeft de wetgever regels opgesteld waar iedere financiële instelling zich aan moet houden. Deze regels gelden in geheel Europa als uitvloeisel van de zogenaamde MiFID. De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese richtlijn die per 1 november 2007 van kracht is, met als belangrijk doel om meer bescherming te bieden aan particuliere beleggers. In januari 2018 is de herziene richtlijn, MiFID II, in werking getreden. MiFID 2 II bevat regels voor de ontwikkeling en distributie van beleggingsproducten.

De belangrijkste regels uit deze richtlijn zijn:

Orderuitvoeringsbeleid

Robeco zal bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen, rekening houdend met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Kortom: uw orders worden zo veilig, snel en goedkoop mogelijk uitgevoerd.

Zie voor meer informatie ons Orderuitvoeringsbeleid.

Lees ook meer informatie over het aanhouden van je beleggingen.

In het Orderuitvoeringsbeleid lichten wij toe met welke derde partij(en) wordt samengewerkt om jouw orders uit te voeren. Dat is J.P. Morgan SE te Luxemburg.

Na 1 juli 2023 is Robeco Retail onderdeel van Van Lanschot Kempen N.V. Vanaf deze datum vindt je relevante informatie over de top 5 plaatsen van uitvoering en brokers van Van Lanschot Kempen N.V. via deze link onder ‘overzicht met top 5 plaatsen van uitvoering en brokers’.

Belangenconflicten

Binnen financiële instellingen kunnen belangentegenstellingen bestaan of ontstaan. Het kan hierbij gaan om tegengestelde belangen tussen de onderneming en haar cliënten of tussen (groepen) cliënten onderling. Daarbij kan koersgevoelige informatie, maar ook andere vertrouwelijke informatie over een (rechts)persoon, vennootschap, instelling of klant die niet openbaar mag worden gemaakt een rol spelen. Daarnaast kunnen nevenfuncties van medewerkers, giften, het mixen van privé en zakelijke belangen, etc. belangentegenstellingen veroorzaken. Robeco heeft beleid gedefinieerd en interne maatregelen genomen om de belangen van de klanten te behartigen. Zo zijn er Chinese Walls gecreëerd tussen de organisatorische onderdelen binnen Robeco en tussen Robeco en haar aandeelhouder ORIX. Ook zijn er beleidsregels geformuleerd om belangenverstrengelingen te voorkomen.

Per 1 juli 2023 geldt het beleid van Evi van Lanschot over belangenconflicten. U leest daar hier meer over.


Vergoedingen

Aan beleggen in Robecofondsen zijn kosten verbonden. U betaalt (a) fondskosten en (b) dienstverleningskosten.

  • Fondskosten
    Fondskosten (of beheervergoedingen) zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van het fonds. Deze verschillen per fonds en vindt u in het prospectus van het fonds of op onze internetpagina over het fonds. Deze vergoeding wordt standaard door het fonds ingehouden.
  • Dienstverleningskosten
    Dienstverleningskosten zijn de kosten voor uw rekening en onze service. Dienstverleningskosten worden per kwartaal in rekening gebracht.
    Online transacties zijn per 1-mei 2022 gratis. We rekenen nog wel kosten voor telefonische transacties. Deze bedragen 0,35%.

Kijk op onze pagina over Kosten welke tarieven worden gehanteerd.

Cliënt classificatie

Robeco classificeert al haar klanten als niet-professioneel. Dit betekent dat wij de hoogste klantbescherming bieden voor al onze beleggingsdiensten. Klanten hebben wettelijk het recht Robeco te verzoeken als professionele klant te worden behandeld. Aangezien dit leidt tot een lagere klantbescherming zonder enig financieel voordeel, heeft Robeco ervoor gekozen al haar klanten als niet-professioneel te classificeren.

Robeco levert haar diensten en producten in overeenstemming met deze regels. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen op 010 - 224 11 99.

Registratie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Handelsregisternummer 24123167. Alle beleggingsproducten die u bij ons kunt aanhouden, zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Hiervoor zijn financiële bijsluiters en/of prospectussen opgesteld met meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. Deze zijn verkrijgbaar via de Fondsselector.

Vragen of klachten?

Kijk op onze Service & Contact pagina voor de contactmogelijkheden. Op de pagina Klachten vindt u de informatie over de wijze waarop Robeco met klachten omgaat. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over Robeco dan kunt u deze richten aan:

Robeco
Hofplein 19
3032 AC  ROTTERDAM

Postbus 1033
5200 BA  ’S-HERTOGENBOSCH

U kunt ook een e-mail versturen aan: contact@robeco.nl

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten