Veel werknemers krijgen straks een bedrijfspensioen dat veel lager is dan hun huidige inkomen. Wijzigingen in het pensioenstelsel vanaf 1 januari 2015 kunnen de situatie verergeren. Wie slim is, treft zelf maatregelen.

Werknemerspensioen versobert

Ooit was pensionering voor werknemers de start van een periode zonder werkverplichtingen met een gelijkblijvend inkomen. De afgelopen tien jaar zijn de werknemerspensioenen echter flink versoberd. Het werknemerspensioen dat ooit een inkomensgarantie voor de toekomst bood, kent steeds meer onzekerheden. De wijzigingen per 1 januari 2015 passen in dit patroon.

Risico belandt steeds meer bij werknemer

Het pensioenstelsel sluit niet goed aan bij de veranderingen in de samenleving. De pensioenpotten zijn niet berekend op het toenemend aantal gepensioneerden door de vergrijzing. De tekorten kunnen niet langer worden opgevangen door bijvoorbeeld hoge beleggingsinkomsten en verhoging van de premies. Als gevolg hiervan is steeds meer risico bij de werknemer neergelegd. Bij veel werknemers werd al eerder de indexatie van het pensioen opgeschort. Ook werden soms (toekomstige) pensioenaanspraken – van actieve deelnemers en gepensioneerden – gekort omdat pensioenfondsen in de problemen raakten.

Hoe veranderen de pensioenen in 2015?

De verandering van de bedrijfspensioenen op 1 januari 2015 houdt een versobering in. De maatregelen treffen vooral de actieve deelnemers:

  • Om het pensioen beter betaalbaar te houden, verlaagde het kabinet op 1 januari 2015 het bedrag dat werknemers jaarlijks maximaal mogen opbouwen voor hun pensioen. Een aanpassing die aansluit bij de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar.

  • De fiscale pensioenopbouw wordt vanaf 2015 beperkt tot 100.000 euro. Opbouwen van pensioen over het loon boven dit bedrag is mogelijk, maar veel minder aantrekkelijk door het ontbreken van fiscale ondersteuning door de overheid.

  • Er zijn plannen om pensioenfondsen strengere regels op te leggen. Pensioenfondsen moeten grotere financiële reserves aanleggen om te voorkomen dat ze opnieuw in de problemen raken. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen pensioenfondsen vanaf volgend jaar minder snel ïndexeren. Pensioenen kunnen minder snel worden aangepast aan de inflatie.

Bouwt u genoeg pensioen op?

De wijzigingen aan de pensioenen kunnen ervoor zorgen dat u uw loopbaan als werknemer eindigt met een opgebouwd pensioen bij de werkgever dat lager is dan verwacht. Voor veel werknemers is door de verschillende maatregelen onduidelijk of zij voldoende pensioen opbouwen om straks de gewenste levensstijl te behouden. Voor werknemers die zelf hun pensioenpot willen aanvullen, heeft Robeco Robeco LIFE geïntroduceerd. Hiermee kunnen werknemers eenvoudig beleggen voor hun pensioen.